๑.ปรัชญาโรงเรียน

“ความรู้ดี  มีความสัตย์  เป็นคุณสมบัติของคนดี”

๒.คำขวัญของโรงเรียน

                   “คุณธรรมเด่น  เน้นวินัย  ใฝ่ศึกษา  พัฒนาตนเอง”

๓.วิสัยทัศน์

“การจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านโคกตามีคุณภาพ เน้นคุณธรรม จริยธรรม

           มุ่งการมีส่วนร่วมสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”