พันธกิจ

  1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
  2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ
  4. ส่งเสริมบริหาร จัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล

 เป้าหมาย

  1. ประชากรวัยเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค
  2. ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษามีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย มีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้
  3. เน้นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
  4. สถานศึกษาและชุมชน มีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล