โรงเรียนบ้านโคกตา  เดิมชื่อ  “โรงเรียนประชาบาลตำบลปะลุรู”  โดยใช้พื้นที่ของที่ราชพัสดุ  ตำบลปะลุรู  อำเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาสเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียน  เมื่อ  พ.ศ.   ๒๔๖๓  และสร้างโรงเรียนขึ้นแล้วเสร็จในปี พ. ศ. ๒๔๖๕  โดยมีนายอำเภอสุไหงปาดี  เป็นผู้อุปถัมภ์  เริ่มเปิดทำการสอนครั้งแรก  เมื่อวันที่ ๑  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๔๖๖  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมประถม   ถึงชั้นประถมบริบูรณ์    มีนายแดง  รัตนภูมิ  เป็นครูใหญ่คนแรก

                    คำว่า  “ปะลุรู”  เป็นภาษาพื้นเมือง  ซึ่งเป็นคำเรียกชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง  ที่ขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากในบริเวณนี้  คือ  ต้นสะบ้า  ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น  “โรงเรียนบ้านโคกตา”  คำว่าโคกตา  แผลงมาจากคำว่า  “กอตอ”  ซึ่งเป็นภาษาถิ่นพื้นเมือง  แปลว่ากำแพง  หรือ  “เนิน”  ตามศัพท์ภาษาไทย

                    ปัจจุบันโรงเรียนบ้านโคกตา    มีพื้นที่  ๕  ไร่  ๑  งาน  มีอาคารเรียน  ๒  หลัง  จำนวน  ๒๑  ห้อง   อาคารอเนกประสงค์  ๑  หลัง  ส้วม  ๒  หลัง  ๑๐  ที่นั่ง   โรงอาหาร  ๑  หลัง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑  ถนนประชาสำราญ  อำเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส  ห่างจากตัวจังหวัด  ๕๐  กิโลเมตร

                    ทิศเหนือ          ติดต่อกับถนนประชาสำราญ

                   ทิศใต้              ติดต่อกับถนนจารุเสถียร  ทางหลวงหมายเลข  ๔๐๕๖

                    ทิศตะวันออก    ติดต่อกับถนนชลธารา

                    ทิศตะวันตก     ติดต่อกับสถานีตำรวจภูธร อำเภอสุไหงปาดี