ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านโคกตา

อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2557
อาคารเรียน
อาคารเรียนแบบ 216 ปรับปรุง 46
ปีที่สร้าง 2557
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2507
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2509
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2510
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2515
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2517
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2557
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2542
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2542
ถนน/รางระบายน้ำ
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง