ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

นายบุญชู ราชสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

นางอารินดา ตอหะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

นายซูใฮมี ศาสน์ศรัทธา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

นายอมรพงศ์ พันธ์โภชน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย

นางสาวณัฎฐณิชชา ยอดทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์

นางอารี ลำพรหมสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววรรณี พริกเล็ก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย

นางบุษรา มะโนภักดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย

นางขนิษฐา นิลวิสุทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย

นายไพศาล บุตรทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายวีรเชษฐ์ เวทมาหะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์

นางมัทนา มะยาซิง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : –

นางสูรียาตี อ้าสะกะละ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

นางอุทัยวรรณ สัจจะบุตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย

นางสาววรางคณา ชัยสุวรรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

นางสาวสุริสา แววศรี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย

นายโยฮัน ปีระมะลึก
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา

นางสาวฮานีซ๊ะ ซูรอ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพ

นางประหยัด แก้วไกรศรี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพ

นางสาวไซร์นับ อาบ๊ะ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย

นางสาวโรฮานี ยีเลาะ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

นางสาววิชุดา โชติกรณ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : –

นางสาวหทัยทิพย์ หมุดเจริญ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย

นางสาวนาดียะห์ มาดง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

นางสาวอุรวี เลาะมะอะ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

นางมัณฑนา โต๊ะเซ็ง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : –

นายอัสมัน มะ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

นางสาวนอร์ไอดา มะลี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

นางสาวมูนาวาเราะห์ แยนา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายสาอีดี บินเจ๊ะหะ
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์

นางอมรรัตน์ บือราเฮง
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสุนิดา ยา
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวนิสรินทร์ สะกานดา
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

นางสาวนิตยา แก้วศรี
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพ

นางสาวพิชามญช์ แซ่ว่อง
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : –

นางสาวชยาภรณ์ ศรีแก้ว
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : –

นางสาวฟารีนา อุเซ็ง
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายอนันต์ เจ๊ะสะแลแม
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : –

นายอะมีดีย์ ดาโอ๊ะ
ยาม
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

นางสาวนูรีนา มาม๊ะ
ยาม
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

นายนัสรัน มะรอเซะ
ครูพี่เลี้ยง
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

นางสาวภัศวลัญชญ์ แก้วเมฆ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายอับดุลราฮิม บินเจ๊ะหะ
ยาม
กลุ่มสาระ ฯ : –