นางสาวนูฮูดา เจ๊ะอูมา


รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด เชื่อมั่นในการทำความดี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ผู้ที่ศึกษา นางสาวนูฮูดา เจ๊ะอูมา
ปี พ.ศ. ที่ศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาได้แก่ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน ชุด เชื่อมั่นในการทำความดี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนบ้านโคกตา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด เชื่อมั่นในการทำความดีสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนบ้านโคกตา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 3) เพื่อหาความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด เชื่อมั่นในการทำความดี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนบ้านโคกตา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ประชากรที่ใช้ในการพัฒนาคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561โรงเรียนบ้านโคกตา จำนวน 33 คน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ เอกสารประกอบการเรียน ชุด เชื่อมั่นในการทำความดี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 เล่มที่ 1-4 และแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด เชื่อมั่นในการทำความดี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 จำนวน 18 แผน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชุด เชื่อมั่นในการทำความดี แบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ใช้ทดสอบทั้งก่อนและหลังเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ จัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด เชื่อมั่นในการทำความดี เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา การหาประสิทธิภาพของกระบวนการและประสิทธิภาพของผลลัพธ์ และประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียน ชุด เชื่อมั่นในการทำความดี ค่าความยาก (Difficulty) ค่าอำนาจจำแนกของข้อสอบ (Power of discrimination) ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร ( )
ผลการศึกษา
1. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน ชุด เชื่อมั่นในการทำความดี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) 83.25/84.03
2. จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากคะแนนทดสอบก่อนเรียนและคะแนนทดสอบหลังเรียน ของเอกสารประกอบการเรียน ชุด เชื่อมั่นในการทำความดี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนบ้านโคกตา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 42.53
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบ การเรียน ชุด เชื่อมั่นในการทำความดี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

ผู้บริหารสถานศึกษาเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

http://www.obec.go.th/
http://www.narapeo.go.th/
https://www.nara2.go.th/
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1096240259
http://www.krunaracoop.com/main/index.php
http://www.otep-nwt.go.th/

เว็บไซต์หน่วยงานอื่นๆ

Qrcode Bankokta

จำนวนผู้เข้าชม

99969
วันนี้วันนี้25
เมื่อวานเมื่อวาน58
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้151
เดือนนี้เดือนนี้1175
ทั้งหมดทั้งหมด99969
100.24.115.215