ผู้บริหารสถานศึกษา

นายบุญชู ราชสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกตา

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

http://www.moe.go.th/
http://www.obec.go.th/
http://www.narapeo.go.th/
http://www.narathiwat2.go.th/
http://www.narathiwat3.go.th/
http://www.krunaracoop.com/main/index.php
http://www.otep-nwt.go.th/
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1096240259
http://smss.bkts.ac.th/

เว็บไซต์หน่วยงานอื่นๆ

Qrcode Bankokta

จำนวนผู้เข้าชม

68738
วันนี้วันนี้8
เมื่อวานเมื่อวาน84
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้521
เดือนนี้เดือนนี้3285
ทั้งหมดทั้งหมด68738
18.206.177.17

นางพิกุล ก่อก่อคง

เรื่อง : รายงานการใช้แบบฝึกพัฒนาการอ่านจับใจความด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

         สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 

บทคัดย่อ

        การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาแบบฝึกพัฒนาการอ่านจับใจความด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ให้มีประสิทธิภาพเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกพัฒนาการอ่านจับใจความด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  และเพื่อสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนที่มีแบบฝึกพัฒนาการอ่านจับใจความด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง เป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกตา ชั้นประถมศึกษาปีที่  4/1 จำนวน  31  คน โดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Selection) เป็นกลุ่มทดลอง กลุ่ม  เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่แบบฝึกพัฒนาการอ่านจับใจความด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบปรนัย  ชนิดเลือกตอบ 4  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ( )  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  การหาค่า E/ E2  และการทดสอบค่า  t – test  แบบ Dependent
                    ผลการศึกษาพบว่า  
        จากการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝึกพัฒนาการอ่านจับใจความด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  จากการศึกษาสรุปได้งนี้
                    1.  แบบฝึกพัฒนาการอ่านจับใจความด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีประสิทธิภาพ   82.65/88.39 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80
                    2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนด้วยแบบฝึกพัฒนาการอ่านจับใจความด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
                    3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกพัฒนาการอ่านจับใจความด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  อยู่ในระดับมาก โดยเฉลี่ย ()  เท่ากับ 4.09  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ   0.57