ผู้บริหารสถานศึกษา

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

http://www.obec.go.th/
http://www.narapeo.go.th/
https://www.nara2.go.th/
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1096240259
http://www.krunaracoop.com/main/index.php
http://www.otep-nwt.go.th/

เว็บไซต์หน่วยงานอื่นๆ

จำนวนผู้เข้าชม

82745
วันนี้วันนี้64
เมื่อวานเมื่อวาน79
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้622
เดือนนี้เดือนนี้1641
ทั้งหมดทั้งหมด82745
44.197.197.23

ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

               โรงเรียนบ้านโคกตา  เดิมชื่อ  โรงเรียนประชาบาลตำบลปะลุรู”  โดยใช้พื้นที่ของที่ราชพัสดุ  ตำบลปะลุรู  อำเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาสเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียน  เมื่อ  พ.๒๔๖๓  และสร้างโรงเรียนขึ้นแล้วเสร็จในปี พ๒๔๖๕  โดยมีนายอำเภอสุไหงปาดี  เป็นผู้อุปถัมภ์  เริ่มเปิดทำการสอนครั้งแรก  เมื่อวันที่ ๑  กรกฎาคม  พ.๒๔๖๖  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมประถม   ถึงชั้นประถมบริบูรณ์    มีนายแดง  รัตนภูมิ  เป็นครูใหญ่คนแรก
              คำว่า  ปะลุรู”  เป็นภาษาพื้นเมือง  ซึ่งเป็นคำเรียกชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง  ที่ขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากในบริเวณนี้  คือ  ต้นสะบ้า  ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น  โรงเรียนบ้านโคกตา”  คำว่าโคกตา  แผลงมาจากคำว่า  กอตอ”  ซึ่งเป็นภาษาถิ่นพื้นเมือง  แปลว่ากำแพง  หรือ  เนิน”  ตามศัพท์ภาษาไทย
              ปัจจุบันโรงเรียนบ้านโคกตา    มีพื้นที่  ๕  ไร่  ๑  งาน  มีอาคารเรียน  ๒  หลัง  จำนวน  ๒๑  ห้อง   อาคารอเนกประสงค์  ๑  หลัง  ส้วม  ๒  หลัง  ๑๐  ที่นั่ง   โรงอาหาร  ๑  หลัง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑  ถนนประชาสำราญ  อำเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส  ห่างจากตัวจังหวัด  ๕๐  กิโลเมตร        

                  ทิศเหนือ          ติดต่อกับถนนประชาสำราญ

                    ทิศใต้              ติดต่อกับถนนจารุเสถียร  ทางหลวงหมายเลข  ๔๐๕๖

                    ทิศตะวันออก    ติดต่อกับถนนชลธารา

                    ทิศตะวันตก     ติดต่อกับสถานีตำรวจภูธร อำเภอสุไหงปาดี

๑.ปรัชญาโรงเรียน

                  “ความรู้ดี  มีความสัตย์  เป็นคุณสมบัติของคนดี”

.คำขวัญของโรงเรียน

                   “คุณธรรมเด่น  เน้นวินัย  ใฝ่ศึกษา  พัฒนาตนเอง”

๓.ตราโรงเรียน

 

เป็นรูปตรา สพฐ. อยู่ตรงกลางล้อมด้วยชื่อโรงเรียนบ้านโคกตา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒  อยู่ข้างล่าง  ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่น  ความมีพลังกายพลังใจ  ความกลมเกลียวสมัครสมานสามัคคีที่ต้องการยกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ให้มีประสิทธิภาพ  เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งสู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ

 

๔.สีประจำโรงเรียน       ฟ้า – เหลือง

สีฟ้า  หมายถึง  ความสุขสบาย  ความนุ่มนวล  ความปลอดโปร่งโล่งใจ  ความผ่อนคลาย  ความสงบสุขุมเยือกเย็น  ความสดใสที่เกิดจากปัญญา  เป็นสีแห่งความดีงาม มีความนึกคิดที่สูงส่ง

สีเหลือง  หมายถึง  ความสดใส  ความโปร่ง  ความสว่าง  ความฉลาด    ความมีคุณธรรม ความดี ศีลธรรมและวัฒนธรรม

 

      

๕.วิสัยทัศน์ 

โรงเรียนบ้านโคกตามุ่งมั่นการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามาตรฐานการศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย พัฒนาบุคลากรเข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพบริหารจัดการผ่านการมีส่วนร่วม

๖.พันธกิจ

    ๖.๑. จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร  การแสวงหาความรู้และการใช้เทคโนโลยี

    ๖.๒. จัดระบบการเรียนรู้ควบคู่การดูแลและช่วยเหลือนักเรียน  เพื่อให้นักเรียนรักการเรียนรู้  มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย 

         และ ปราศจากอบายมุข  และสิ่งเสพติด

    ๖.๓. ปรับปรุงกิจกรรม  และสภาพแวดล้อม  ทั้งในและนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้

    ๖.๔. พัฒนาครูให้จัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

    ๖.๕. ประสานความร่วมมือกับผู้นำศาสนา  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

           และหน่วยงานอื่นๆ  ให้มีส่วนร่วมในการปฏิรูปหลักสูตรและการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับปัญหาและ

           ความต้องการของท้องถิ่น

๗. เป้าประสงค์

     ๗.๑. นักเรียนมีคุณภาพตามาตรฐานการศึกษา

     ๗.๒. นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการแสวงหาความรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน

     ๗.๓  ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้

     ๗.๔. สภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียนสะอาด สดชื่น ร่มรื่น สวยงาม

     ๗.๕ ศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชน องค์กรปกครองสาวนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นๆ  มีบทบาทสำคัญในการจัดการศึกษาและ

           ดูแลนักเรียน

 ๘.เอกลักษณ์ของโรงเรียน

           “ภูมิทัศน์ร่มเย็น งามเด่นคุณธรรม”

 ๙. อัตลักษณ์ของโรงเรียน

          “ยิ้มง่าย ไหว้งาม สลามสวย